Makaleler

 1. Kazancı, N., 1975, Çaldağı (Haymana ,Ankara) karbonatlarının sedimantolojik etüdü. TBTAK V. Bil. Kong. Yerbilimleri Seksiyonu, 49-59, Ankara
 2. Kazancı, N., 1977a, Seben (Bolu) güneyinde bazı türbiditik kumaşlarının sedimantolojik özellikleri. TBTAK VI. Bil. Kong. Yerbilimleri Seksiyonu, 105-116, Ankara.
 3. Varol, B., Okan, Y., Tunç, M. ve Kazancı, N., 1978, Haymana Yeşilyurt bölgesinde Danien katı ve fosfat bulguları. TUBITAK DOĞA Dergisi, 8-9, 71-78.
 4. Kazancı, N. ve Varol, B., 1978, Tane akması tortulları ve çekirdekli kum topları. TUBİTAK DOĞA Dergisi , 11, 87-91.
 5. Kazancı, N., 1979, Haramiköy konglomeralarının (Nallıhan KD, Üst Kretase) sedimantolojik özellikleri. Türk. Jeol. Kur. Bült., 22, 69-76.
 6. Varol, B. ve Kazancı, N., 1980, Seben (Bolu) bölgesi volkanotortulları. Türk. Jeol. Kur. Bült., 23, 53-58.
 7. Varol, B. ve Kazancı, N., 1981, Nallıhan- Seben (Bolu) bölgesi Üst Jura – Alt Kretase karbonat istifinin lito- ve biyofasiyes özellikleri. Türk. Jeol. Kur. Bült., 24, 111-118.
 8. Kazancı, N., Varol, B. ve Tunç, M., 1984, Seben (Bolu) Bölgesi Üst Kretase volkanojenik ve karbonat filiş fasiyesleri. Jeoloji Mühendisliği Dergisi , 20, 60-75.
 9. Varol, B., Kazancı, N. ve Okan, Y., 1984, Ankara Kınık yöresi Eosenininde stromatolitler ve tatlı su alg biyohermleri. Türk. Jeol. Kur. Bült., 27, 119-129.
 10. Varol, B. ve Kazancı, N., 1985, Seben (Bolu) bölgesindeki Üst Kretase gelgit düzlüğü istifinin özellikleri. M.T.A. Dergisi , 101, 14-20.
 11. Kazancı, N. and Gökten, E., 1986, Sedimentary characteristic of the terrestrial Paleocene deposits in northern Ankara region, Turkey. Commun. Fac. Sci. Univ. Ank., Ser.C. 4, 153-164.
 12. Gökten, E. and Kazancı, N., 1986, Deformational stages of the Upper Cretaceous-Tertiary rocks in around Orhaniye and Memlik villages, NW Ankara. Commun. Fac. Sci. Univ. Ank. Ser. C, 4, 129-138.
 13. Kazancı, N., Özkan, H.M., Erol, O. ve Alkan, A., 1986, Burdur Havzası Pleyistosen deltayik kuvars kumlarının yüzey özellikleri. DOĞA Derg. Müh. ve Çevre Serisi, 10, 255-266.
 14. Kazancı, N., 1986, Sedimantolojide elektron mikroskobu uygulaması; Tane yüzey özelliklerinin incelenmesi. Yeryuvarı ve İnsan, 11.4, 8-11.
 15. Kazancı, N. and Erol, O., 1987, Sedimentary characteristics of a Pleistocene fan-delta complex from Burdur Basin, Turkey. Zeit. Geomorphology, 31, 261- 275.
 16. Gökçen, S. L., Kazancı, N. ve Gökten, E., 1987, Okyanus ve kıta kabuğu üzerinde gelişen depolanma ortamları ve fasiyesleri. Geosound. Yerbilimcinin Sesi, 14 /15, 50-65.
 17. Varol, B., Kazancı, N. ve Altıner, D., 1986, Geyikdağı Otoktonunda Triyas’ ın varlığı (Sarız-Tufanbeyli, GD Türkiye). M.T.A. Dergisi, 107, 92-94 (Türkçe ve İngilizce).
 18. Varol, B., Kazancı, N. ve Altıner, D., 1987, Sarız-Tufanbeyli Otoktonunda Triyas karbonat istifinin tanımsal özellikleri. TUBITAK DOĞA Derg. Müh. ve Çevre Serisi, 11, 362-378.
 19. Kazancı, N. ve Gökten, E., 1988a, Ankara kuzeyi Paleosen örgülü akarsu tortullarında çevrimsel depolanma ve fasiyes değişmeleri. Türk. Jeol. Bült., 31, 81-86.
 20. Kazancı, N., 1988a, Kaba-taneli deltalar. Jeomorfoloji Derg. 16, 44-48.
 21. Kazancı, N., 1988b, Repetitive deposition of alluvial fan and fan-delta wedges at a fault -controlled margin of the Pleistocene-Holocene Burdur Lake graben, SW Anatolia , Turkey. In: Fan Deltas: Sedimentology and Tectonic Setting (Ed. by W. Nemec and R.J. Steel) Blackie and Son, Glasgow, 186-196.
 22. Kazancı, N. and Gökten, N., 1988b, Lithofacies features and tectonic environents of the continental Paleocene volcaniclastics in Ankara region . METU Jour. Basic and Applied Sciences, 22, 271-282.
 23. Kazancı, N. ve Kazancı, M., 1988, Burdur Gölünün tuzluluk tarihçesi ve tuzluluğa bağlı çevre sorunları. ÇEVRE-88 (Ed. O. Uslu, M.M. Evirgen ve A. Müezzinoğlu), Çevre Müst. ve D.E. Üniv., İzmir, C. II, K. 1-9.
 24. Kazancı, N. ve Karaman, E., 1988, Gölcük (Isparta) Pliyosen volkaniklastiklerinin tortul özellikleri ve depolanma mekanizmaları. Ak. Ü. Isparta Müh. Fak. Dergisi, 4, 18- 35.
 25. Gökten, E., Kazancı, N. ve Acar, Ş., 1988, Ankara kuzeydoğusunda (Bağlum-Kazan arası) Geç Kretase-Pliyosen serilerinin stratigrafisi ve tektoniği. MTA Dergisi 108, 69-81.
 26. Kazancı, N., 1990, Fan-delta sequences in the Pleistocene- Holocene Burdur Basin, Turkey; the role of the basin-margin configuration in the sediment entrapment and differantial facies development . In: Coarse Grained Deltas (Ed. by A. Colella and D.B. Prior), Intern. Assoc. Sediment. Spec. Pub. 10, 185-198.
 27. Kazancı, N. and Varol, B., 1990b, The development of a mass flow-dominated fan-delta complex associated carbonate reefs within a transgressive Paleocene succession, central Anatolia, Turkey. Sedimentary Geology 68, 261-278.
 28. Gökçen, S.L., Kazancı, N., Yaşar, D., Gökçen, N. ve Bayhan, E., 1990, Küçük Menderes delta kompleksi ve gelişiminde aktif tektonizma etkileri. Türk. Jeol. Bült., 33, 15-29.
 29. Varol, B. ve Kazancı, N., 1990b, Malıboğazı Paleosen Yelpaze deltaları ve resifler. 8. Türk. Petrol Kong. Bildirileri, TPAO, Ankara, 145-154.
 30. Gevrek, A.İ. ve Kazancı, N.,1991, İgnimbritler ve genel özellikleri. Jeoloji Mühendisliği Dergisi, 38, 39-42.
 31. Kazancı, N. ve Varol, B., 1993, The occurence and significance of beekite in Paleocene alluvial-fan deposits in central Anatolia, Turkey. Terra Nova, 5, 36-39.
 32. Kazancı, N., 1993a, Kuzey Anadolu Fayı üzerinde tektonik kontrollu depolanma örneği;Suşehri Havzası (Pliyosen-Holosen) KD Türkiye. Doğa- Türk Yerbilimleri Derg., 2, 89-102.
 33. Karadenizli, L. ve Kazancı, N., 1993, Pozantı (Adana) yöresindeki Oligosen-Alt Miyosen tortullarının fasiyes özellikleri ve Ecemiş fayı hakkında yeni değerlendirmeler. Suat Erk Jeoloji Simpozyumu (2-5 Eylül 1991) Bildirileri, A.Ü.F.F. Jeoloji Mühendisliği Bölümü, s. 83-92.
 34. Kazancı, N., 1993b, Suşehri civarındaki Üst Miyosen tortullarının sedimantolojik özellikleri. Suat Erk Jeoloji Simpozyumu (2-5 Eylül 1991) Bildirileri, A.Ü.F.F. Jeoloji Mühendisliği Bölümü, s. 93-100, Ankara.
 35. Kazancı, N., 1993c, Eğirdir göl çanağının oluşum zamanına ilşkin bir gözlem. Jeoloji Mühendisliği Derg. , 42, 50-51.
 36. Kazancı, N., Gevrek, A.İ. and Varol, B., 1995, Facies changes and high calorific peat formations in a Quaternary maar lake of central Anatolia, Turkey; the possible role of geothermal processes in a closed lacustrine basin. Sedimentary Geology, 94, 255 – 266.
 37. Kazancı, N., 1995, Eğirdir göl çanağının oluşumuna ilişkin bir gözlem II. Jeoloji Mühendisliği, 48, 61-63.
 38. Kazancı, N. ve Gevrek, A.İ., 1996, Nevşehir-Acıgöl maarının tortul dolgusu (Kuvaterner, İç Anadolu); jeotermal süreçlerin fasiyes gelişimine etkileri. Türkiye Jeoloji Bülteni, 39: 27-44.
 39. Ergin, M.,Kazancı,N.,Varol,B.,İleri, Ö. & Karadenizli, L., 1996 Late Quarternary depositional environments on the southern Marmara shelf. Turkish J. Mar.Sci. 2: 83-92.
 40. Ergin, M., Kazancı, N., Varol, B., İleri, Ö., Karadenizli, L. and Kuşçu, İ., 1997, Sea-level changes and related depositional environments on the southern Marmara shelf. Marine Geology, 140: 391-403.
 41. Seyitoğlu, G., Kazancı, N., Fodor, L., Karakuş, K., Araz, H. and Karadenizli, L., 1997, Does continuous compressive tectonic regimeexist during Late Palaeogene to Neogene in NW central Anatolia, Turkey – Preliminary observations. TUBITAK-Turkish Jour. Earthsciences , 6: 77-83
 42. Kazancı, N., İleri, Ö., Varol, B. and Ergin,M., 1998, On the significance of small-scale and short-lived air-escape structures for the destruction of primary sedimentary laminations in the Colakli beach deposits, Gulf of Antalya, Turkey (Eastern Mediterranean). Estuarine Coastal and Shelf Science, 47: 181-190.
 43. Emre, Ö., Erkal, T, Tchepalyga, A., Kazancı, N., Keçer, M., Ünay, E., 1998, Doğu Marmara’nın Neojen-Kuvaternerdeki evrimi. MTA Dergisi, 120; 289-314.
 44. Bayhan, E., Temel, A., Şahbaz, A., Varol, B., Kazancı, N., Görmüş, S., Ergin, M., 1998, Mudanya-Uluabat Gölü (Bursa yöresi) orta-üst Miyosen-Kuvaterner istifinin mineralojik incelenmesi, H. Ü. Yerbilimleri, 20, 55-62
 45. Şen, S., Seyitoğlu, G., Karadenizli, L., Kazancı, N., Varol, B., Araz, H., 1998, Mammal biochronology of Neogene deposits and its correlation with the lithostratigraphy in Çankırı-Çorum basin, Central Anatolia-Turkey. Eclogoe Geol. Helv. 91, 307-320.
 46. Nemec, W., Kazancı, N. and Mitchell, G., 1998, Pleistocene explosions and pyroclastic surges in west-central Anatolia. BOREAS 27, 311-332.
 47. Kazancı, N., Emre, Ö., Erkal, T., İleri, Ö., Ergin, M., Görür, N., 1999, Kocasu ve Gönen Çayı deltalarının (Marmara Denizi) güncel morfolojileri ve tortul fasiyesleri, MTA Dergisi, 121, 33-50.
 48. Nemec, W. and Kazancı, N., 1999, Quaternary colluvium in west central Anatolia: Sedimentary facies and palaeoclimatic significance. Sedimentology, 46, 139-170.
 49. Kazancı, N., Şen, S., Seyitoğlu, G., Boris, L. de, Bouvrain, G., Araz, H., Varol, B., Karadenizli, L., 1999, Geology of a new late Miocene mammal locality in Central Anatolia, Turkey, Compt Rendus de l’ Academie des Sciences IIa- Earth and Planetary Sciences 329: 503-510.
 50. Kazancı, N., Celik, E.A., Emre, O., İleri, Ö., Varol, B., Erkmen,C., 2000, Marmara Denizi guneyinde fosilli Gec Kuvaterner tortullarının sedimantolojisi. MTA-Cumhuriyetin 75. Yılı Madencilik ve Jeoloji Kongresi Bildiriler Kitabi s.193-208, Ankara
 51. Karadenizli, L. ve Kazancı, N., 2000, Cankırı-Corum Havzasındaki paleo-yükselti ve alt havzalar. MTA Cumhuriyetin 75. Yılı Madencilik ve Jeoloji Kongresi Bildirileri Kitabı s. 209-228
 52. Gevrek, A.I. and Kazanci, N., 2000, A Pleistocene pyroclastic-poor maar from central Anatolia,Turkey; the possible tectonic interaction on a phreatic explosion. Journal of Vocanology and Geothermal Research 95: 309 – 317
 53. Kazanci, N. ve İleri, O., 2000, Pekişmemiş ince taneli tortullarda sedimanter yapı incelemeleri için kolay ve ucuz “kabuk kesit” tekniği. H.U. Yerbilimleri Dergisi 22, 261-264.
 54. Özdoğan, M., Şahbaz, A. Kazancı, N., 2000, Marmara Denizi güneyinde Orta-Geç Miyosen alüvyal yelpaze sisteminin depolanma ve fasiyes özellikleri. Türkiye Jeol. Bült. 43 59–73.
 55. Kazanci, N., Emre, O., M.C. Alcicek, 2000, Animal burrowing and associated formation of large dessication cracks as factor of a rapid restoration of soil cover in flooded farmlands. Environmental Geology 41, 964-968.
 56. Seyitoğlu, G., Kazancı, N. Karadenizli, L., Şen, Ş. And Varol, B., Rock–fall avalanche deposits of Pliocene in Çankırı-Çorum Basin and its tectonic implications. Terra Nova 12, 245-251.
 57. Maas, M.C., Thewissen, J.G.M., Sen, S., Kazanci, N., Kappelman, J., 2001, Enigmatic new ungulates from the early middle Eocene of central anatolia, Turkey. Journal of Vertabrate Paleontology 21, 578-590.
 58. Leroy S., Kazanci N., Ileri Ö., Kibar M., Emre, O., McGee E. and Griffiths H. I., 2002, A Byzantine seismic event recorded in the sediment of Lake Manyas on the southern coast of the Sea of Marmara (N-W Turkey). Marine Geology 190, 531-552.
 59. Varol, B., Araz, H, Karadenizli, L, Kazanci, N., Seyitoglu, G., Sen, S., 2002, Sedimentology of the Miocene evaporitic succession in the north of Cankiri-Corum basin, central Anatolia, Turkey. Carbonates and Evaporites, 17, 240-253.
 60. Kazanci,N., 2002, Review the volume of “Dynamics of Rockslides and Rockfalls by T.H. Erismann & G. Abele, Springer Verlag, Berlin, Heidelberg, N.Y”. Jour Sedimentary Research Homepage, http://spot.colorado.edu/~jsedr/, Book Reviews, 2 pp.
 61. Aliyev, S.A, Varol, B., Ali-Zade, A, Ergin, M, Kazanchy, 2002, Correlation between oxygen and carbon isotopic copositions of fossil shell carbonates and trace element ddistribution in the late quaternary shelf sedients of the southern Marmara Sea. Geochemistry International 40, 672-684 Translated from Geokhimiya no 7, 742-758.
 62. Karadenizli, L.., Seyitoğlu, G., Saraç, G., Kazancı, N., Şen, Ş., Hakyemez, Y., Savaşçı, D., 2003, Early Middle Miocene palaeogeographic evolution of the western margin of Cankırı-Corum Basin, central Anatolia, Turkey. MTA Dergisi 126, 69-86 (in English and Turkish).
 63. Gul, A., Kazanci, N., Maas, M.C., Sen, S., Alcicek, M.C., Karadenizli, L., 2003, Mammalian fossil discoveries in continental Palaeogene sequence of northern Ankara, Turkey. Proceedings, 14th International Petroleum and Natural Gas Congress and Exihibition of Turkey (16-20 April, 2003), Turkish Assoc. Petrol. Geol., pp. 78-89, Ankara.
 64. Theodossiou-Drandaki,I, R. Nakov, W.A.P. Wimbledon, A.Serjani, A. Neziraj, H. Hallaci, G. Sijaric, P. Begovic, T. Todorov, Pl. Tchoumatchenco, A. Diakantoni, Ch. Fassoulas, N. Kazancı, F. Saroglu, A. Dogan, M. Dimitrijevic, D. Gavrilovic B. Krstic, D. Mijovic, 2004, IUGS Geosites project progress – a first attempt at a common framework list for south eastern European countries. In: M. Parkes, Ed., Natural and Cultural Landscapes- the geological foundation. Proceedings of a Conference 9-11 September 2002, Dublin Castle, Ireland, Royal Irish Academy, Dublin, pp. 81-90.
 65. Kazancı N., Leroy S., Ileri O., Emre O., Kibar, M. and Oncel, S., 2004 , Late Holocene erosion in NW Anatolia from sediments of Lake Manyas, Lake Ulubat and the southern shelf of the Marmara Sea, Turkey. Catena 57, 277-308.
  Kazanci, N., Gulbabazadeh, T., Leroy, S., Ileri, O. 2004, Sedimentary and environmental characteristics of the Gilan-Mazenderan plain, northern Iran: influence of long- and short-term Caspian water level fluctuations on geomorphology. Journal of Marine Systems 46, 145-168.
 66. G. Seyitoglu, N. Kazancı, L. Karadenizli, S. Sen, B. Varol and G.Sarac, 2004, Tectono-sedimentary development of western margin of Cankiri basin, entral Turkey: reply to the comment of Kaymakci 2003, Terra Nova 16, 163-165.
 67. Alçiçek M.C. Kazanci N. Özkul M. Şen Ş. 2004. Çameli (Denizli) Neojen havzasının tortul dolgusu ve jeolojik evrimi. MTA Dergisi, 128, 109-123.
 68. Alçiçek M.C. Kazanci N. Özkul M. 2005. Multiple rifting pulses and sedimentation pattern in the Çameli Basin, southwestern Anatolia, Turkey. In: Cenozoic Sedimentary Basins of South Central Turkey (Eds: G. Kelling, A.H.F. Robertson and F.H.P. Van Buchem), Sedimentary Geology, Special Issue, 173 (1-4), pp: 409-431.
 69. Kazancı, N., Karadenizli, L., Seyitoglu, G., Sen, S., Alcicek, M.C., Varol, B., Sarac, G., Hakyemez, Y., 2005, Stratigraphy and sedimentology of the mammalian-bearing deposits of Neogene in the Keskin Kaman area, central Anatolia, Turkey. In: Geology, mammals and environments at Akkasdağı, late Miocene of central Anatolia (ed. Ş. Şen), Special Issue, Geodiversitas 27/4, 527-552.
 70. Seyitoglu, G., Karadenizli, L., Kazancı, N., Sen, S., Saraç, G., 2005, The position of the Akkaşdağı fossil locality in the neo-tectonic framework of Çankırı Basin. In: Geology, mammals and environments at Akkasdağı, late Miocene of central Anatolia (ed. Ş. Şen), Special Issue, Geodiversitas 27/4, 519-526.
 71. Karadenizli, L., Seyitoglu, G., Sen, S., Kazancı, N., Alçiçek, M.C., Saraç, G., 2005 Neogene tuff of the Akkaşdagı region, central Anatolia, Turkey; distribution, source constraints an geochemical characterization. In: Geology, mammals and environments at Akkasdağı, late Miocene of central Anatolia (ed. Ş. Şen), Special Issue, Geodiversitas 27/4, 553-566.
 72. Kazancı,N., Şaroglu, F., Kırman, E., Uysal, F., 2005, Basic threats on geosites and geoheritages in Turkey. Proceedings of Second Conference on Geoheritage of Serbia, June 2004 Belgrade, pp. 149-153, Belgrade, Sebia-Montenegro.
 73. Kazancı N., Toprak, Ö., Leroy S. A. G. , Öncel S., Ileri Ö., Emre Ö., Costa P., Erturaç, K, McGee E., 2006, Boron content of Lake Ulubat sediment: a key to interpret the morphological history of NW Anatolia, Turkey. Applied Geochemistry 21, 134-151.
 74. Kazancı, N., 2007. Jeoparklar ve Nitelikleri. İç: Geçmişten Geleceğe Köprü; Yanık Ülke Kula Sempozyumu (1-3 Eylül 2006, Kula), Bildiriler. s. 73-82, İzmir.
 75. Kappelman, J., Alçiçek, M.C., Kazancı, N., Schultz, M.,, Özkul, M.,, Şen, Ş. 2008. The First Homo Erectus From Turkey And İmplications For Migrations İnto Temparate Eurasia. American Journal of Physical Anthropology 135, 110-116.
 76. Seyitoğlu, G., Aktuğ, B., Karadenizli, L., Kaypak, B., Şen, Ş., Kazanci, N., N., Işik, V., Esat, K., Parlak, O., Varol1, B., Saraç, G., İleri, İ., 2009. Late Pliocene – Quaternary pinched crustal wedge in nw central Anatolia, turkey: a neotectonic structure accommodating the internal deformation of the Anatolian plate. Geologıcal Bulletin of Turkey 52, 121-154.
 77. Kazancı, N., Dündar, S., Alçiçek, M.C., Gürbüz, A., 2009. Quaternary deposits of the Büyük Menderes Graben in western Anatolia, Turkey; implications on a river capture and the longest Holocene estuary of the Aegean Sea. Marine Gelogy 264, 165-176.
 78. Kazancı, N., 2009. Neojen-Kuvaterner sınırınun değişmesi ve beklenen gelişmeler. Türkiye Jeoloji Bülteni 52, 365-371.
 79. Kazancı, N., Öncel, S., Leroy, S., İleri, Ö., Costa, P., Toprak, Ö., Sayılı, S., Turgut, C., Kibar M., 2010, Wind effect on deposition of metal ions in a shallow fresh water lacustrine system: heavy metal content of Lake Ulubat sediment, NW Anatolia, Turkey. Journal of Paleolimnology 43, 89-110.
 80. Kazancı, N., Gürbüz, A., Boyraz, S., 2011. Büyük Menderes Nehri’nin jeolosi ve evrimi. Türkiye Jeoloji Bülteni 54, 25-56.
 81. Kazancı, N., Kibar, M., Kadıoğlu, Y.K., 2011. Orta Anadolu Geç Neojen tortullarında asteroid çarpma bulguları. Türkiye Jeoloji Bülteni 54/3, 93-107.
 82. Kazancı N., S. Boyraz, M. Özkul, M.C. Alçiçek, Y.K. Kadıoğlu, 2012. Late Holocene terrestrial tephra record at western Anatolia, Turkey: Possible evidence of an explosive eruption outside Santorini in the eastern Mediterranean. Global and Planetary Change 80, 36–50.
 83. Kazancı, N., Şaroğlu, F., Doğan, A., Mülazımoğlu, N. 2012. Geoconservation and geoheritage in Turkey. In: European Manual for Geoheritage and its Conservation (Eds. W. Wimbledon and M. Sylvia), ProGeo Spec.Pub, Oslo, Norway, pp. 281-291.
 84. Kazancı, N., 2012. Geological Background and Three Vulnerable Geosites of the Kızılcahamam–Çamlıdere Geopark Project in Ankara, Turkey. Geoheritage 4, 249-261.
 85. Kazancı, N., 2012. Kuvaterner Bilimi’nin kapsamı ve gelişimi. İç. Kazancı, N., Gürbüz, A. (Ed.), Kuvaterner Bilimi. Ankara Üniversitesi Yayını No 350, Ankara, s. 1-16.
 86. Kazancı, N., 2012. Göller ve gölsel süreçler. Iç: Kazancı, N., Gürbüz, A. (Ed.), Kuvaterner Bilimi. Ankara Üniversitesi Yayını No 350, Ankara, s. 389-410.
 87. Kazancı, N., 2012. Kuvaterner birimlerinin haritalanması. Kazancı, N., Gürbüz, A. (Ed.), Kuvaterner Bilimi. Ankara Üniversitesi Yayını No 350, Ankara, s. 463-470.
 88. Kazancı, N., Gulbabazadeh, T., 2013. Sefidrud delta and Quaternary evollution of the outhern Caspian lowland, Iran. Marine and Petroleum Geology 44, 120-139.
 89. Kazancı, N., 2013.Çardak kıyı dilinin jeolojisi (Lapseki, Çanakkale). İç: Profesör Dr. İlhan Kayan’a Armağan Kitabı (ed. E. Öner), Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Yayını no 181, Bornova, İzmir, s. 225-244.
 90. Kazancı, N., Emre, Ö., Erturaç, K , Leroy, S. A. G, Öncel, S., İleri, Ö., Toprak, Ö., 2013. Güney Marmara bölgesindeki büyük vadilerin olası deşilme zamanı. MTA Dergisi, 2014
 91. Kazancı, N. & Suludere, Y. (2020). Kapadokya’nın Litolojik Yapısı ve Sınırları, Türkiye . Türkiye Jeoloji Bülteni , 63 (3) , 373-380 . DOI: 10.25288/tjb.695327
 92. Gürbüz, A., Kazancı, N., Hakyemez, H.Y. et al. Geological evolution of a tectonic and climatic transition zone: the Beyşehir-Suğla basin, lake district of Turkey. Int J Earth Sci (Geol Rundsch) 110, 1077–1107 (2021). https://doi.org/10.1007/s00531-021-02007-x
 93. Kazancı, N., Lopes, Ö.A. Stones of Göbeklitepe, SE Anatolia, Turkey: an Example of the Shaping of Cultural Heritage by Local Geology Since the Early Neolithic. Geoheritage 14, 57 (2022). https://doi.org/10.1007/s12371-022-00694-9
 94. Kazancı, N. (2021). Çibaniyen Katı’nın İlanı, Bilimsel ve Sosyal Arka Planı . Türkiye Jeoloji Bülteni , 64 (2) , 249-252 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/tjb/issue/59789/847446
 95. Kostov, K., Erturac, M., Nakov, R., Kazanci, N., Lazarova, A., Sahiner, E., Nikolov, P., Selcuk, A., Celens, M., Kandemir, R. & Okur, H. (2021) Comparative study of the marine terraces along the Bulgarian and Turkish Black Sea coasts for determination of the tectonic effect and environmental change. SPISANIE NA B LGARSKOTO GEOLOGICHESKO DRUZHESTOV-REVIEW OF THE BULGARIAN GEOLOGICAL SOCIETY , 82(None), 279-280.
 96. Kazanci, N., Özgüneylioğlu, A., Öncel, S. M., Erturaç, M. K., & Şahiner, E. (2022). Crust occurrence on a Galatian rock-cut dwelling in central Anatolia, Turkey. Geoarchaeology, 37, 658– 681. https://doi.org/10.1002/gea.21910
 97. Kazancı, N., Gürbüz, E., Özgüneylioğlu, A. et al. An inventory of coastal spits of the eastern Mediterranean and Black seas. Med. Geosc. Rev. 4, 329–349 (2022). https://doi.org/10.1007/s42990-022-00086-9
 98. Sumer, O., Akbulut, M., Kazanci, N., Drahor, M. G., Berge, M. A., Ongar, A., … & Tuzcu, S. (2023). Valorisation of the Geological Values (Future Geosite Candidates) Around the UNESCO World Heritage Asset of Hittite Capital Hattusa, Turkiye. GEOHERITAGE, 15(1).